CZ EN

Všeobecné obchodní podmínky zadávání cenových nabídek na použité předměty financované společností MONETA Leasing, s.r.o.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky zadávání cenových nabídek na použité předměty financované společností MONETA Leasing, s.r.o. (dále jen „VOP“) upravují podmínky a průběh zadávání cenových nabídek jednotlivými zájemci o uzavření kupních smluv o koupi a prodeji předmětů, které byly původně financovány společností MONETA Leasing, s.r.o. a následně odebrány jejich uživatelům z důvodu porušení podmínek vyplývajících ze smluv o poskytnutí finančních služeb, a to prostřednictvím internetové aplikace www.tlcbrno.cz (dále jen „aplikace“) provozované a užívané společností MONETA Leasing, s.r.o. se sídlem v Praze, Vyskočilova 1442/1b, PSČ 140 00, IČ: 60751606, DIČ: CZ699003117, zapsané v Obchodním rejstříku při Krajském soudu v Brně, oddíl C, vložka 19305 (dále jen „provozovatel“).

1. Registrace

1.1. Registrace se provádí na webových stránkách zřízených provozovatelem www.tlcbrno.cz.
1.2. Pro zadávání cenových nabídek a účast na různých formách aktivního obchodování s provozovatelem (viz čl. 3.) provede zájemce jednorázovou registraci, která se týká pouze jednotlivého obchodního případu, a to vyplněním povinných položek v přihlašovacím e-mailu (viz body 4.1.a 5.2.). Tato registrace po realizaci obchodu (ať již v jeho prospěch či nikoliv) ztrácí platnost a provozovatel poskytnuté údaje ze svého systému vymaže a nebude je žádným způsobem uchovávat ani jakkoliv zpracovávat. Registrovaný zájemce se v dalším textu VOP označuje též jen jako „uživatel“. 1.3. Uživatel je povinen při registraci zadat pouze pravdivé údaje. Provozovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu neakceptovat konkrétního uživatele jako obchodního partnera, nebo může stanovit pro akceptaci uživatele další podmínky.
1.. Provozovatel je dále oprávněn neakceptovat registraci uživatele, případně dočasně nebo natrvalo omezit právo uživatele zadávat cenové nabídky v případě, že uživatel poruší kteroukoli z povinností podle VOP, anebo poruší kteroukoli z povinností vyplývajících z kupní smlouvy, která bude uzavřena ve smyslu ustanovení čl. 7. VOP.
1.5. Využívat cílené rozesílky nabídky předmětů k prodeji a aktuálních obchodních informací může jen ten, u něhož úspěšně proběhne pro tento účel registrace. Tato registrace je odlišná od bodu 1.1. a je možno ji provést buď přes samostatnou aplikaci na webových stránkách nebo přímým kontaktem provozovatele. Při tomto druhu registrace zájemce souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

2. Předměty prodeje

2.1. Uživatelé zadávají své cenové nabídky jako projevy jejich vůle k uzavření kupních smluv na koupě předmětů, které byly původně financovány provozovatelem a u kterých později z důvodu tzv. totální škody a nevyplaceného pojistného plnění ze strany pojišťovny v plné výši, anebo z důvodu porušení podmínek vyplývajících ze smluv o poskytnutí finančních služeb (např. finanční leasing, účelový úvěr, operativní leasing, splátkový prodej apod.), případně v souladu s ustanoveními smluv týkajících se zajištění závazků uzavřených v souvislosti se smlouvami o poskytnutí finančních služeb (např. smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva), provozovatel odebral svým klientům užívací právo k těmto předmětům a ujal se držby těchto předmětů.
2.2. Provozovatel je oprávněn prodat předměty koupě jako jejich vlastník, resp. z titulu výkonu zajišťovacího převodu vlastnického práva k těmto předmětům.
2.3. Předměty koupě mohou být zejména vozidla, strojní, technologická a jiná zařízení. Popis jednotlivých předmětů koupě, jejich stavu, případných vad a poškození, místo uskladnění, fotografií, finančních a cenových podmínek, případně další informace zveřejňuje provozovatel v aplikaci u konkrétního předmětu koupě. Fotografie, popisy a odhady zveřejněné provozovatelem v aplikaci jsou výlučně informativního charakteru a nejsou závazným zdrojem pro skutečné stanovení stavu nebo technického popisu předmětu koupě. Jediným zdrojem informací o skutečném stavu předmětu koupě, jeho označení, vlastností, případných vad či poškození a popisu je výlučně jeho osobní (fyzická) vizuální kontrola v místě uskladnění předmětu koupě, vykonaná účastníkem před zadáním jeho cenové nabídky k předmětu koupě. Provozovatel neodpovídá za závěry vykonané účastníky na základě v aplikaci zveřejněných názorných materiálů a informací, které by se případně mohly lišit od skutečného stavu předmětu koupě, a proto uživateli nevznikají žádné nároky vůči provozovateli, zejména ne nároky na náhradu škody, na případné odstoupení od kupní smlouvy uživatelem, nezaplacení kupní ceny anebo požadování snížení kupní ceny předmětu koupě.
2.4. Provozovatel umožní každému účastníkovi na náklady účastníka seznámit se v místě uskladnění předmětů koupě se specifikací, se všemi vlastnostmi, s technickým stavem, případnými vadami a poškozeními, vzhledem předmětů koupě a prověřit si informace o předmětech koupě, které byly provozovatelem v aplikaci zveřejněny. Zadání cenové nabídky uživatelem některou z forem projevování a zadávání cenových nabídek znamená, že účastník v plném rozsahu akceptuje specifikaci, všechny vlastnosti, technický stav, případné vady a poškození, vzhled předmětu koupě, na který zadal svou cenovou nabídku, a taktéž potvrzuje shodu popisu takového předmětu koupě zveřejněného provozovatelem v aplikaci se skutečným stavem.
2.5. Ze skutečností uvedených v předchozích bodem, zejména v bodě 2.1. vyplývá, že se vždy bude jednat o použité předměty koupě, a proto provozovatel nebude po jejich prodeji účastníkům poskytovat na prodávané předměty koupě záruku. Kupní cena předmětu koupě zjištěná v některé z forem projevování a zadávání cenových nabídek představuje cenu předmětu koupě na relevantním trhu a zohledňuje právě takový stav předmětu koupě, v jakém se předmět koupě skutečně nachází.

3. Formy projevování a zadávání cenových nabídek účastníky

3.1 Formami, ve kterých uživatelé zadávají své cenové nabídky jako projevy jejich vůle k uzavření kupních smluv na předměty koupě v aplikaci, jsou „Aukce“ a „Otevřená nabídka“.

4. Aukce

4.1. Provozovatel při zahájení aukčního prodeje předmětu koupě zveřejní na jeho nabídkové kartě vyvolávací cenu, výši minimálního navýšení nabízené kupní ceny a termín ukončení aukce. Uživatel má možnost navýšit cenu předmětu prostřednictvím prokliku „nový příhoz“. Po otevření okna je uživatel informován o nejnižší možné výši přihazované částky a je požádán o vyplnění povinných polí pro registraci. Registrace je platná pro tento konkrétní příhoz. Pro následné provedení dalšího příhozu se musí stejným způsobem znovu zaregistrovat, přičemž registrace je urychlena automaticky předvolenými textovými poli v registračním formuláři. Dojde-li k vyššímu příhozu od jiného uživatele, je dříve přihazující uživatel o této situaci informován automaticky generovanou e-mailovou zprávou. V případě, že na daný předmět koupě již některý z uživatelů zadal svou cenovou nabídku, bude v aplikaci viditelná i s fragmentem jeho e-mailové adresy pro jednodušší identifikaci komu aktuální příhoz přísluší. V případě, že v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení aukce bude učiněna nabídka, posouvá se okamžik ukončení aukce o dalších pět minut od okamžiku učinění nabídky. Budou-li učiněny poté další nabídky, postup dle předchozí věty se opakuje. Uplyne-li od poslední nabídky pět minut, aniž by byla učiněna další nabídka, má se za to, že dražitelé již nečiní nabídky a aukce končí.
4.2. Účast v aukci je možná výlučně přihlášením se uživatelem do aplikace a zadáním jeho nabídky kupní ceny. Uživatel zadává svoji nabídku kupní ceny jako nabídku nejvyšší kupní ceny, kterou je za daný předmět koupě v daném okamžiku ochoten zaplatit.
4.3. Povinnost uzavřít kupní smlouvu k předmětu koupě vzniká každému uživateli, který se aukce týkající se daného předmětu koupě zúčastnil, a kterého k uzavření kupní smlouvy provozovatel vyzval. Provozovatel vyzve k uzavření kupní smlouvy toho uživatele, jehož nabídka byla před ukončením aukce nejvhodnější. V případě, že uživatel s nejvyšší nabídkou kupní ceny poruší svoji povinnost uzavřít kupní smlouvu k předmětu koupě, je provozovatel oprávněn vyzvat k uzavření kupní smlouvy uživatele, který se zúčastnil aukce týkající se daného předmětu koupě, a jeho nabídka byla druhá nejvhodnější. Vyzvat k uzavření kupní smlouvy uživatele, který se zúčastnil aukce týkající se daného předmětu koupě a nabídl za něj postupně další nejvhodnější cenu, může provozovatel i opakovaně. Kritériem vhodnosti nabídky je zjm. kupní cena.
4.4. Provozovatel si vyhrazuje právo nevyzvat žádného uživatele s nabídkou k uzavření kupní smlouvy.

5. Otevřená nabídka

5.1. Provozovatel při Otevřené nabídce předmětu koupě zveřejní v aplikaci ceníkovou cenu předmětu koupě. Zveřejněná cena předmětu koupě má pro uživatele informativní charakter.
5.2. Účast v Otevřené nabídce je možná přihlášením uživatele do aplikace zadáním jeho nabídky kupní ceny, za kterou je ochoten předmět koupě koupit proklikem „nabídněte cenu“ na nabídkové kartě předmětu koupě. Zde vyplní svou cenovou nabídku, povinné registrační údaje a odesláním na e-mail provozovatele ji potvrdí. Uživatel je oprávněn zadat svoji nabídku kupní ceny i v nižší hodnotě, než je vyvolávací cena.
5.3. Povinnost uzavřít kupní cenu k předmětu koupě vzniká tomu uživateli, který se „Otevřené nabídky“ týkající se daného předmětu koupě zúčastnil, a kterého k uzavření kupní smlouvy provozovatel vyzval. Provozovatel je oprávněn vyzvat k uzavření kupní smlouvy kteréhokoli uživatele, který se zúčastnil „Otevřené nabídky“ týkající se daného předmětu koupě, a to bez ohledu na výši nabídky uživatele. Vyzvat k uzavření kupní smlouvy kteréhokoli uživatele, který se zúčastnil „Otevřené nabídky“ týkající se daného předmětu koupě může provozovatel i opakovaně. V návaznosti na posouzení výše cenových nabídek má provozovatel též právo neoslovit žádného z uživatelů, kteří svou cenovou nabídku odeslali. Všichni uživatelé jsou formou e-mailové odpovědi provozovatelem informováni o jeho rozhodnutí jejich cenovou nabídku přijmout či zamítnout.

6. Uzavření kupní smlouvy

6.1. Uživatel, kterého provozovatel v souladu s ustanoveními článků 4. A 5. VOP vyzval k uzavření kupní smlouvy týkající se koupě a prodeje předmětu koupě, je povinen uzavřít s provozovatelem jako prodávajícím, resp. subjektem oprávněným předmět koupě prodat, písemnou kupní smlouvu, jejíž obsah je určen článkem 7. VOP, do pěti dnů od doručení písemné výzvy provozovatele k jejímu uzavření. Za písemnou výzvu provozovatele k uzavření kupní smlouvy se považuje i doručení návrhu takové kupní smlouvy uživateli. Doručením se rozumí i její zaslání elektronickou poštou (e-mail) na adresu uživatele. Nedohodnou-li se uživatel s poskytovatelem jinak, je poskytovatel oprávněn návrh k uzavření takové kupní smlouvy odvolat, nebude-li kupní smlouva do osmi dnů od doručení jejího návrhu uživateli doručena v listinné podobě do sídla provozovatele.
6.2. Povinnost uživatele uzavřít s provozovatelem kupní smlouvu zaniká v případě, pokud ve lhůtě na její uzavření dle bodu 6.1. VOP uzavře s provozovatelem písemnou leasingovou smlouvu na financování předmětu, o němž měla být uzavřena kupní smlouva dle bodu 6.1. Provozovatel však v žádném případě není povinen leasingovou smlouvu s uživatelem uzavřít.

7. Obsah kupní smlouvy

7.1. Písemná kupní smlouva, kterou uzavře provozovatel jako prodávající, resp. subjekt oprávněný předmět koupě prodat, s uživatelem jako kupujícím, týkající se koupě a prodeje předmětu koupě, ke kterému zadal uživatel svou nabídku ve smyslu ustanovení článků 4. a 5. VOP, bude obsahovat ujednání a skutečnosti vyplývající z následujících bodů tohoto článku.
7.2. Provozovatel prohlásí, že je oprávněn předmět koupě prodat, a případně uvede i právní titul, na základě kterého tak činí.
7.3. Kupní cena předmětu koupě bude shodná s nabídkou kupní ceny uživatele (kupujícího) zjištěnou v rámci některé z forem zadávání cenových nabídek uživatelů jako projevů vůle k uzavření kupních smluv ve smyslu ustanovení článků 3. až 5. VOP. Kupní cenu je uživatel (kupující) povinen uhradit nejpozději v den předání předmětu koupě uživateli jakožto kupujícímu. Kupní cena se považuje za uhrazenou až připsáním její plné výše na účet provozovatele. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny déle než 7 dnů, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit.
7.4. K převzetí a odevzdání předmětu koupě dojde ihned po uhrazení kupní ceny uživatelem (kupujícím) v plné výši, přičemž se uskuteční v místě dodání, kterým je místo uvedené provozovatelem v aplikaci u konkrétního předmětu koupě jako jeho aktuální místo uskladnění, není-li výslovně dohodnuto jinak.
7.5. Uživatel (kupující) podpisem na předávacím protokolu, jež je součástí kupní smlouvy, prohlašuje, že je obeznámen s technickým stavem předmětu koupě a se všemi jeho vadami, že si je též vědom skutečnosti, že kupní cena zohledňuje právě tento stav předmětu koupě. Uživatel (kupující) se podpisem kupní smlouvy vzdává práv z vadného plnění.
7.6. Uživatel (kupující) nabývá vlastnické právo k předmětu koupě až připsáním kupní ceny na účet provozovatele v plné výši. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na uživatele (kupujícího) převzetím předmětu koupě.
7.7. Smluvní strany se dohodnou, že veškeré majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, jakož i spory ze všech předchozích leasingových nebo úvěrových smluv uzavřených mezi smluvními stranami, a to bez ohledu na dřívější ujednání, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal, jmenují JUDr. Marka Ivičiče, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 11926, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal, jmenují JUDr. Jana Šimečka, advokáta, č. ev. u České advokátní komory 15784. Smluvní strany se dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1088/69, PSČ: 639 00, případně na elektronickou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz. Odměna za rozhodčí řízení je splatná podáním žaloby a činí 2 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 2.500,- Kč, maximálně 20.000,- Kč (vždy plus příslušná sazba DPH), řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. Smluvní strany výslovně žádají, aby rozhodce doručoval písemnosti na poštovní nebo e-mailové adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Ujednání tohoto odstavce se nevztahuje na spotřebitele. Spotřebitel se může v případě sporu obrátit na obecný soud nebo na finančního arbitra; adresa Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 01 Praha. Internetová adresa: www.finarbitr.cz.
7.8. V případě, že bude kupující subjektem se sídlem, místem podnikání či bydlištěm mimo území ČR, platí, že kupní smlouva se řídí českým právem.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Právní vztahy provozovatele, zájemce a uživatele neupravené výslovně ve VOP se řídí příslušnými ustanoveními českého práva, především občanského zákoníku.
8.2. Veškeré písemnosti, resp. emailové zprávy provozovatele zasílané na základě nebo v souvislosti s VOP zasílá provozovatel na adresu, resp. emailovou adresu zájemce či uživatele uvedenou v Registračním formuláři, resp. na adresu, kterou zájemce či uživatel provozovateli oznámil. Písemnost zaslaná jinak než elektronickou poštou je doručena dnem převzetí zájemcem či uživatelem anebo dnem, kdy pošta vrátí písemnost provozovateli z důvodu její nepřevzetí zájemcem či uživatelem ve lhůtě pro převzetí, anebo z důvodu, že na adrese, uvedené na zásilce písemnosti zájemce či uživatel nebydlí či nesídlí (nebo že je uživatel na jím uvedené adrese neznámý). Účinky doručení písemnosti nastanou i v případě, kdy zájemce či uživatel odmítne písemnost převzít. Písemnosti či emailové zprávy zasílané elektronickou poštou se považují za doručené dnem jejich odeslání na emailovou adresu zájemce či uživatele uvedenou v Registračním formuláři, resp. na emailovou adresu, kterou zájemce či uživatel provozovateli písemně oznámil.
8.3. Smluvní strany se dohodly, že provozovatel je oprávněn kdykoli změnit znění VOP, přičemž platí, že nové znění VOP je pro uživatele závazné okamžikem jejich zveřejnění v aplikaci. Nové znění VOP je závazné pro ty formy zadávání cenové nabídky v aplikaci, kterých se uživatel zúčastní po zveřejnění nového znění VOP. V případě, že uživatel nesouhlasí s novým zněním VOP, je oprávněn požádat provozovatele o úplné zrušení jeho registrace. Zúčastněním se uživatelem libovolné formy zadávání cenové nabídky po zveřejnění nového znění VOP se považuje za bezvýhradnou akceptaci tohoto nového znění VOP uživatelem.
8.4. V případě, že je u některého z předmětů koupě uveden jiný vlastník než provozovatel, je uživatel před zadáním cenové nabídky povinen se seznámit s řády dražeb, Všeobecnými obchodními podmínkami či jinými obdobnými dokumenty stanovenými vlastníkem předmětu koupě. Zúčastnění se uživatelem libovolné formy zadávání cenové nabídky na předmět koupě, který není ve vlastnictví provozovatele, se považuje za bezvýhradnou akceptaci řádu dražby, Všeobecných obchodních podmínek či jiných obdobných dokumentů stanovených vlastníkem předmětu koupě ze strany uživatele.
8.5. Řádným vyplněním povinných polí Registračního formuláře potvrzuje zájemce, resp. uživatel, že se řádně seznámil se všemi podmínkami jeho registrace v aplikaci, že si řádně a úplně pročetl znění VOP a že souhlasí s celým zněním VOP, akceptuje ho bez jakýchkoli výhrad a bude dodržovat všechna ustanovení VOP.

Chci aktuální nabídky emailem
Chci aktuální nabídky emailem
Přihlaste se k odběru nově přidaných předmětů k prodeji dle vlastních preferencí.
Neunikne Vám tak žádná naše nabídka.